Menu
Photo K. Dhanji/ILRI

Các giống bò thịt chủ yếu tại Việtnam